Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  A. Koper / Afnemer : met wie verkoper koopovereenkomsten tot levering van producten sluit of in onderhandeling is over een dergelijke koopovereenkomst.
  B. Verkoper / leverancier: Stocklots Restposten BV, Gevestigd te Vloeiveld 5, 5126 RE, Gilze, Nederland.
  C. Producten: de door verkoper aan koper verkochte of mogelijk te verkopen zaken.
  D. Overeenkomst: elke afspraak (tot (ver)koop van producten) die tussen koper en verkoper tot stand komt alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die afspraak.
  E. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 2. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Stocklots Restposten BV . Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Stocklots Restposten BV schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen onderhavige voorwaarden voor het overige blijven gelden. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de strijdige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en prijs
  A. Alle door Stocklots Restposten BV mondeling en/of schriftelijk gedane offertes, aanbiedingen ter zake van prijzen, opgegeven levertijden, et cetera zijn geheel vrijblijvend en voor verkoper op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door verkoper van de door koper gedane bestelling of door uitvoering van de overeenkomst door verkoper.
  B. Op basis van een uitgebrachte offerte bestaat geen enkele verplichting voor Stocklots Restposten BV tot levering van een gedeelte tegen een (overeenkomstig) gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  C. Levering van producten geschiedt tegen de overeenkomen prijs. Echter, indien factoren die de kostprijs van de producten mede bepalen (waaronder inkoopprijs, lonen, belastingen, valutakoersen, et cetera) wijzigen, is verkoper gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Dit geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.
  D. De in offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief BTW alsmede exclusief kosten voor levering, tenzij anders aangegeven.
 4. Levering
  A. Levering van de producten geschiedt af magazijn van de leverancier, tenzij anders overeengekomen. Indien levering franco-huis plaatsvindt, is verkoper geheel vrij de wijze van transport te bepalen. Vanaf het moment van levering draagt koper het risico voor verlies of schade aan de producten.
  B. Kosten van levering komen geheel voor rekening van koper, tenzij anders overeengekomen.
  C. Koper dient de producten af te nemen op het moment waarop deze conform de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper dit verzuimt, heeft verkoper vrije keuze tussen:
  a: opslag van de producten voor rekening en risico van koper;
  b: ontbinding van de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Stocklots Restposten BV op vergoeding van de geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met wettelijke rente.
  D. Overeengekomen leveringstermijnen zullen door Stocklots Restposten BV zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch betreffen nimmer een fatale termijn. Overschrijding van leveringstermijnen maakt Stocklots Restposten BV niet aansprakelijk en geeft koper niet het recht de overeenkomst op te zeggen en/of te ontbinden. E. Stocklots Restposten BV is gerechtigd de producten in fasen te leveren en de verschillende fasen afzonderlijk te factureren.
  F. Stocklots Restposten BV behoudt zich het recht voor een overeenkomst niet uit te voeren indien koper een voorschot of voorgaande leveringen niet, althans niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van koper tengevolge van het niet dan wel niet tijdig leveren.
  G. Pallets dienen bij de eerstvolgende levering, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden geretourneerd aan verkoper. Voor pallets die niet c.q. niet tijdig geretourneerd worden, brengt verkoper het op dat moment geldende statiegeld in rekening.
 5. Overmacht
  Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die Stocklots Restposten BV redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is de leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door de leverancier als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 6. Reclames
  A. Zodra de producten door afnemer ontvangen zijn, dient de afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen 5 werkdagen nadat de afnemer deze gebreken heeft geconstateerd en/of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering. Bij gebreke van tijdige reclames wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
  B. Indien de Producten worden geleverd aan een door de Afnemer opgegeven afleveradres en de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Afnemer hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid A van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Stocklots Restposten BV te berichten.
  C. Eventuele niet direct waarneembare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking c.q. nadat koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken en in ieder geval binnen 1 maand na levering, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
  D. De in voorgaande leden genoemde termijnen betreffen fatale termijnen, waarna koper geen beroep meer kan doen op een gebrek.
  E. Gebreken die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven koper geen recht de betaling voor de betreffende, voorafgaande of latere levering te weigeren en/of op te schorten.
  F. Gebreken aan een deel van het geleverde geven koper geen recht tot afkeuring van de gehele levering.
  G. Het bewijs dat de levering niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door koper te worden geleverd.
  H. Producten mogen slechts met goedkeuring van verkoper geretourneerd worden, voor rekening en risico van koper.
 7. Aansprakelijkheid
  A. Stocklots Restposten BV sluit iedere aansprakelijkheid voor schade (zowel direct als indirect, waaronder gevolgschade) uit, waaronder mede wordt begrepen aansprakelijkheid van verkoper voor schade veroorzaakt door de door verkoper geleverde producten, verrichte diensten of de bij verkoper werkzame werknemers en hulppersonen. Voornoemde geldt met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper. B. Meer specifiek is Stocklots Restposten BV niet aansprakelijk indien koper door een derde wordt aangesproken voor schending van een intellectueel eigendomsrecht. Indien verkoper, bijvoorbeeld op grond van een intellectueel eigendomsrecht, wordt gedwongen producten bij koper terug te halen, is verkoper niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  C. Alle aansprakelijkheid van Stocklots Restposten BV komt te vervallen indien de schade is ontstaan nadat het geleverde product is be- of verwerkt of anders is gebruikt dan normaal gangbaar c.q. deugdelijk is.
  D. De aansprakelijkheid van verkoper is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans gelijk aan het gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van verkoper is voorts in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat op grond van de door verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aan verkoper wordt uitgekeerd.
  E. Koper vrijwaart Stocklots Restposten BV tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade.
 8. Garantie
  Afnemer aanvaardt de geleverde Producten zoals ze afgeleverd worden, behoudens zichtbare, bij ontvangst waarneembare gebreken waarvan Afnemer Stocklots Restposten BV overeenkomstig artikel 6 op de hoogte zal stellen. Door Stocklots Restposten BV wordt uitsluitend garantie op de geleverde Producten verleend indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  A. Alle geleverde producten blijven eigendom van Stocklots Restposten BV totdat de koopprijs van alle geleverde producten alsmede eventuele rente, bijkomende kosten en overige vorderingen uit hoofde van alle overeenkomsten tussen koper en verkoper volledig zijn voldaan.
  B. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Stocklots Restposten BV te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
  C. Bij niet, althans niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen of in geval van gerechtigde vrees van verkoper dat betaling van een factuur niet, althans niet tijdig zal plaatsvinden, heeft Stocklots Restposten BV het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen, onverminderd de overige rechten van verkoper jegens koper. Koper dient verkoper hiertoe volledige medewerking te verlenen.
  D. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper hiervan terstond op de hoogte te stellen.
  E. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van Stocklots Restposten BV andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van te (doen) houden.
  F. De Afnemer is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Stocklots Restposten BV ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra aan Stocklots Restposten BV zulks wenst, door de Afnemer aan aan Stocklots Restposten BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van aan Stocklots Restposten BV tegen de Afnemer.
 10. Betaling, rente en kosten
  Betaling dient, tenzij schriftelijk anders met Stocklots Restposten BV overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, hetzij netto- contant bij aflevering, hetzij door middel van storting door overmaking op een door Stocklots Restposten BV aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, dit naar keuze van de leverancier. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen volledige betaling binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle door de leverancier te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van 150 euro.
 11. Ontbinding en opschorting
  In gevallen dat (i)de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (ii)een verzoek tot surseance van betaling indient, (iii)de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, (iv)komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, (v)overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of eereeds bestaande vennootschap, (vi) in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Stocklots Restposten BV afgesloten overeenkomst, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de afnemer aansprakelijk is voor alle door Stocklots Restposten BV geleden en te lijden schade. 
 12. AansprakelijkheidDe aansprakelijkheid van Stocklots Restposten BV voor schade, zowel direct als indirect, is uitgesloten, behoudens in het geval van schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Stocklots Restposten BV. Stocklots Restposten BV is onder meer niet aansprakelijk voor:A.letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatie- of imagoschade, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen;B.schade die het gevolg is van levering van niet-authentieke (“onechte”) Producten, voor zover Stocklots Restposten BV ten tijde van de levering te goeder trouw handelde en dus niet wist of kon weten dat het om niet authentieke Producten ging;C.schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 13. VerjaringstermijnIn alle gevallen is de termijn waarbinnen Stocklots Restposten BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet of waardoor de schade is ontstaan.
 14. Vrijwaring De Afnemer vrijwaart Stocklots Restposten BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stocklots Restposten BV toerekenbaar is. Indien Stocklots Restposten BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Stocklots Restposten BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Stocklots Restposten BV , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stocklots Restposten BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.
 15. Toepasselijk recht en geschillenOp door Stocklots Restposten BV met leverancier afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de rechtbank te Breda, Nederland. Voormelde forumkeuze laat onverlet het recht van leverancier het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.
 16. Sanctiebeleid: Koper (a) staat er jegens Verkoper voor in dat Koper geen onderwerp is van handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN, en (b) zal voldoen aan (en niet handelen in strijd met) alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot (i) handels- en exportbeperkingen (waaronder handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN) met betrekking tot de goederen die het afneemt van Verkoper, en (ii) anti-omkoping en anticorruptie, en Koper zal op redelijk verzoek van verkoper bewijs overleggen van haar handelen”. Wij ontvangen van u de gewijzigde algemene- en of leveringsvoorwaarden en de link naar uw website, waaruit blijkt dat u invulling heeft gegeven aan voorgaande.